Mantras for Success

Mantras for Success

Date Posted:
August 2006

Rinpoche gave the following mantras for achieving success.

1) NAMO DHARMAKAYA SAMBOKAYA NIRMAKAYA, TATHAGATA, DHANA PARAMITA, SHILA PARAMITA, KANTI PARAMITA, BRIYA PARAMITA, DHANA PARAMITA, PRANYA PARAMITA, SARVA DHARMA SHUNYATA SVAHA. (six times daily)

2 ) NAMO HURRI DHIYE HURRI DHI KUMARI GOURI GANDARI CHANDRARI MATAMKI KALI KALI MOHEHI KHARA KHARA PACHA PACHA AWADAYE MURCHAYA MASHAMANAYA SVAHA OM BURU BUA ZUOAH ZUOAH ZUALI MANANI DEWI SARBA SAMSKARA KARINEZA TALE TALE ZUOAH ZUOAH SVAHA.

3) Ganapati Mantra:
OM AH GA HUM PAT SVAHA