15124_pr-2_g.jpg

(15124_pr.psd) Lama Zopa Rinpoche and Lama Yeshe, Chenrezig Institute, Australia, 1975. Photo by Nick Ribush, restoration by David Zinn.